Antalya Pim/Kim Müd./Antalya Posta/Kargo Işleme Müd?

PTT Antalya (PİM) Posta İşleme Merkez Müdürlüğü, Konyaaltı, Antalya PTT Konya (KİM) Kargo İşleme Merkezi, Karatay, Konya PTT Anadolu Yakası (KİM) Kargo İşleme Merkezi, Üsküdar, İstanbul PTT Konyaaltı (PDM) Posta Dağıtım Merkezi, Konyaaltı, Antalya PTT Konyaaltı Tıp Fakültesi Hastanesi, Konyaaltı, Antalya PTT İstanbul (UKİM) Uluslararası Kargo İşleme Merkezi, Başakşehir, İstanbul

Leave a Reply

Your email address will not be published.